Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Nostrifikácie - uznanie dokladov o vzdelaní

UZNÁVANIE DOKLADOV O VZDELANÍ NA ÚČELY POKRAČOVANIA V ŠTÚDIU

O uznaní dokladu o ukončení štúdia, ktorým je vysvedčenie s doložkou, vysvedčenie o maturitnej skúške a vysvedčenie o záverečnej skúške, vydaného školou zriadenou iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu alebo uznanou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje regionálny úrad školskej správy v súlade s o zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces uznávania za účelom pokračovania v štúdiu sa delí podľa stupňa dosiahnutého vzdelania a podľa toho, či je v prípade daného štátu Slovenská republika viazaná medzinárodnou zmluvou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti druhov dokladov o vzdelaní.

Regionálny úrad školskej správy posúdi žiadosť do 30 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, regionálny úrad školskej správy konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti.

Dôležité linky:

 

Uznávanie dosiahnutého stupňa vysokoškolského vzdelania bez porovnania odboru (medzinárodné dohody) - žiadosť
 

Informácie k overeniu pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy orgánom členského štátu alebo tretieho štátu príslušným na jeho overenie sú uvedené na webovom sídle.